+34 93 518 30 22

Condicions d’ús

Les condicions d’ús que es detallen a continuació regulen l’ús dels serveis de la web de PLA DE MARTÍS EQUIPAMENTS, S.L. (Centre Residencial Dovela), accessible a través de la URL http://www.centredovela.cat

Per mitjà d’aquesta web es facilita l’accés i la utilització de determinats serveis i continguts que la PLA DE MARTÍS EQUIPAMENTS, S.L. posa a disposició dels usuaris.

Les dades d’identificació de l’entitat gestora de la web són les següents:

PLA DE MARTÍS EQUIPAMENTS, S.L.

Adreça: Veïnat Martís de Baix, s/n

17832-Esponellà (Girona)

NIF: F-17447673

PLA DE MARTÍS EQUIPAMENTS, S.L. es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i la configuració de la web, com també els serveis oferts i les condicions en què aquests s’ofereixen.

L’accés i la utilització de la web atribueixen la condició d’usuari de la web, i pressuposen la lectura i l’acceptació prèvies per part de l’usuari de les presents condicions d’ús publicades a la web. Amb l’accés i la utilització de la web s’entén que l’usuari accepta de forma expressa, plena i sense reserves, el contingut de totes i cadascuna de les condicions d’ús en la seva versió publicada a la web en el moment de l’accés. Si l’usuari no estigués d’acord amb el contingut de les condicions d’ús, s’ha d’abstenir d’accedir als seus continguts i fer ús dels seus serveis.

Condicions d’accés i ús

La web i els seus serveis són, en general, de lliure accés i no exigeixen la subscripció o el registre previs de l’usuari.

L’usuari es compromet a utilitzar la web i qualsevol dels serveis qui hi són accessibles sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de PLA DE MARTÍS EQUIPAMENTS, S.L., de les administracions públiques que participin o de tercers, o que puguin atemptar contra les presents condicions d’ús, la legislació vigent i els usos generalment acceptats.

En particular, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, l’usuari es compromet expressament a abstenir-se de dur a terme qualsevol de les activitats següents:

a) Destruir, alterar, inutilitzar o de qualsevol altra forma danyar les dades, els programes o els documents electrònics de PLA DE MARTÍS EQUIPAMENTS, S.L., de les administracions públiques o de tercers.

b) Obstaculitzar l’accés d’altres usuaris o de les administracions públiques a la web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals PLA DE MARTÍS EQUIPAMENTS, S.L. presta els serveis, com també realitzar actuacions susceptibles de malmetre, interrompre o generar errors en aquests sistemes.

c) Interceptar, llegir, esborrar, copiar o modificar els missatges de correu electrònic d’altres usuaris.

d) Utilitzar el sistema per intentar accedir a àrees restringides dels sistemes informàtics de PLA DE MARTÍS EQUIPAMENTS, S.L., de les administracions públiques o de tercers, o bé extreure’n informació.

e) Intentar augmentar el nivell de privilegis d’un usuari en el sistema.

f) Introduir, per qualsevol mitjà, programes, virus, macros, miniaplicacions (applets), controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de PLA DE MARTÍS EQUIPAMENTS, S.L.., d’altres usuaris, de les administracions públiques o de tercers.

g) Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.

h) Incitar o promoure per mitjà de la web o dels serveis accessibles accions delictives, denigrants, difamatòries, ofensives o, en general, contràries a la llei, la moral o l’ordre públic.

i) Induir o promoure per mitjà de la web o dels serveis accessibles actuacions o idees discriminatòries per raó de la raça, el sexe, la ideologia, la religió o les creences o de qualsevol altra mena.

j) Incorporar, posar a disposició o permetre l’accés a productes, elements, missatges o serveis delictius, violents, pornogràfics, ofensius o, en general, contraris a la llei, la moral o l’ordre públic.

k) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial de PLA DE MARTÍS EQUIPAMENTS, S.L., de les administracions públiques o de tercers.

l) Violar la confidencialitat de la informació o vulnerar els secrets empresarials de tercers.

m) Vulnerar els drets fonamentals i les llibertats públiques que reconeixen la Constitució, els tractats internacionals i la resta de legislació.

Propietat intel·lectual i industrial. Ús correcte dels continguts

Tots els continguts de la web (incloent-hi, sense caràcter limitat, bases de dades, imatges, fotografies, patents, models d’utilitat industrial, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat de PLA DE MARTÍS EQUIPAMENTS, S.L.  dels proveïdors de continguts que, si és el cas, hagin donat llicència o cedit l’explotació d’aquests continguts. Els continguts esmentats estan protegits adequadament per les normes espanyoles o internacionals de la propietat intel·lectual i industrial.

La compilació (entesa com el disseny, l’ordenació i el muntatge de la web i dels seus continguts) és propietat exclusiva de PLA DE MARTÍS EQUIPAMENTS, S.L.  i es troba protegida per la normativa aplicable en matèria de propietat intel·lectual i industrial.

Tot el programari utilitzat en l’ús i el funcionament del Web és propietat de PLA DE MARTÍS EQUIPAMENTS, S.L. o dels seus proveïdors de serveis i està protegit per la normativa aplicable en matèria de propietat intel·lectual i industrial.

Les marques, els rètols, els signes distintius o els logotips que apareixen a la web són titularitat de PLA DE MARTÍS EQUIPAMENTS, S.L., o el seu ús li ha estat autoritzat degudament o bé es troben enregistrats degudament o en procés d’enregistrament.

La posada a disposició dels usuaris de les bases de dades, imatges, fotografies, patents, models d’utilitat industrial, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programes propietat de PLA DE MARTÍS EQUIPAMENTS, S.L.  o dels seus proveïdors que figuren en la web no implica, en cap cas, la cessió de la seva titularitat o la concessió d’un dret d’explotació a favor de l’usuari diferent de l’ús d’aquests continguts que comporta la utilització legítima de la web.

L’usuari es compromet a utilitzar els continguts de la web de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se d’utilitzar els continguts amb finalitats o efectes contraris a la llei, la moral o l’ordre públic.

Queda prohibit terminantment qualsevol ús dels continguts de la web, inclosos la reproducció, còpia, venda, distribució, difusió, publicació, exhibició, comunicació pública, transformació o modificació dels continguts, sense l’autorització de PLA DE MARTÍS EQUIPAMENTS, S.L.  o del titular dels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, o bé si no està permès legalment o si no es fa esment de l’autoria en tot moment.

L’usuari es compromet a no suprimir, eludir o manipular el copyright i altres dades identificatives de la reserva de dret de PLA DE MARTÍS EQUIPAMENTS, S.L.  o dels seus proveïdors.

Política de vincles o enllaços d’hipertext

PLA DE MARTÍS EQUIPAMENTS, S.L.. adverteix a tots aquells que tinguin intenció d’incloure en el seu lloc o pàgina web un enllaç d’hipertext (link) o de qualsevol altre format (en endavant, enllaç) que enviï cap a la seva web, hauran d’obtenir el consentiment previ i per escrit de PLA DE MARTÍS EQUIPAMENTS, S.L. i hauran de respectar les condicions següents:

a) No establir enllaços a pàgines o subpàgines diferents de la pàgina inicial d’accés (home page).

b) No establir enllaços que permetin la reproducció parcial dels continguts de la web o que de qualsevol altra forma puguin induir els visitants a confusions sobre la titularitat o pertinença dels continguts de la web.

c) No incloure, juntament amb l’enllaç, manifestacions falses, inexactes o incorrectes que puguin induir a error o confusió o, en general, que siguin contràries a la llei, la moral o els bons costums.

d) No incloure cap marca comercial o cap signe susceptible de protecció diferent de la direcció de URL de la web.

e) No establir enllaços a pàgines que continguin manifestacions o publicitat de caràcter racista, xenòfoba, pornogràfica, d’apologia del terrorisme, que atemptin contra els drets humans i que, en general, puguin perjudicar, de qualsevol manera, el bon nom o la imatge de PLA DE MARTÍS EQUIPAMENTS, S.L..

En qualsevol cas, la inclusió d’enllaços per part d’altres llocs web no implica que PLA DE MARTÍS EQUIPAMENTS, S.L. mantingui vincles o associacions de cap tipus amb el titular del web on es trobi l’enllaç ni, menys encara, que PLA DE MARTÍS EQUIPAMENTS, S.L.  promogui, avali, garanteixi o recomani els continguts dels webs esmentats.

D’altra banda, aquesta web pot contenir enllaços a d’altres portals o webs. PLA DE MARTÍS EQUIPAMENTS, S.L.  no exerceix control de cap mena sobre aquests portals o llocs web, ni n’és responsable del contingut. Els enllaços que inclogui aquesta web són oferts únicament amb caràcter de referències informatives.

Per tant, PLA DE MARTÍS EQUIPAMENTS, S.L. no es responsabilitza ni atorga cap tipus de garantia, ni expressament ni implícitament, respecte a:

a) els continguts de la pàgina enllaçada;

b) la disponibilitat, l’actualització i la veracitat dels continguts de la pàgina enllaçada;

c) la idoneïtat, la qualitat o les característiques dels productes o els serveis que s’ofereixin i es comercialitzin a través del web enllaçat;

d) els danys i perjudicis directes, indirectes o de qualsevol altre tipus que poguessin generar els productes i/o els serveis que s’ofereixin i es comercialitzin a través del web enllaçat;

e) les condicions comercials sota les quals s’ofereixin els productes o serveis que s’ofereixin i es comercialitzin a través del web enllaçat;

f) l’adequació del web enllaçat a la normativa vigent.

Exclusió de garanties i de responsabilitat

PLA DE MARTÍS EQUIPAMENTS, S.L.  no es fa responsable dels danys, els errors o les inexactituds que es puguin derivar del mal funcionament de la web, ni de qualssevol danys o perjudicis, directes o indirectes, que es puguin derivar de la no-disponibilitat, la interrupció o la falta de continuïtat del funcionament de la web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament de la web i dels serveis.

PLA DE MARTÍS EQUIPAMENTS, S.L. vetllarà per la privadesa i la seguretat de la utilització de la web i dels serveis. No obstant això, PLA DE MARTÍS EQUIPAMENTS, S.L. no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat que es puguin produir per la utilització per part de l’usuari d’una versió de navegador no actualitzada o insegura, o per l’activació en el navegador de l’usuari dels dispositius de conservació de les claus d’accés. PLA DE MARTÍS EQUIPAMENTS, S.L. no pot garantir que tercers no autoritzats no puguin tenir coneixement del tipus, les condicions, les característiques i les circumstàncies de l’ús que els usuaris fan de la web i dels serveis.

PLA DE MARTÍS EQUIPAMENTS, S.L. vetllarà per la certesa de totes les dades que conté la web, conjuntament amb els organismes de les administracions públiques responsables dels serveis, encara que no en pot garantir l’exactitud i la correcció totals.

PLA DE MARTÍS EQUIPAMENTS, S.L. no serà responsable de qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes i omissions en la informació facilitada per PLA DE MARTÍS EQUIPAMENTS, S.L. que provingui de fonts alienes a PLA DE MARTÍS EQUIPAMENTS, S.L.

PLA DE MARTÍS EQUIPAMENTS, S.L. vetllarà perquè el seu sistema informàtic (programari i maquinari) i els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema no continguin virus o altres elements nocius.

Tanmateix, PLA DE MARTÍS EQUIPAMENTS, S.L. no es fa responsable dels danys i perjudicis causats als sistemes informàtics de l’usuari com a conseqüència de l’existència dels virus o elements nocius esmentats.

PLA DE MARTÍS EQUIPAMENTS, S.L. no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a PLA DE MARTÍS EQUIPAMENTS, S.L., de retards o bloquejos en l’ús dels sistemes de la web causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, ni tampoc de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de PLA DE MARTÍS EQUIPAMENTS, S.L.

PLA DE MARTÍS EQUIPAMENTS, S.L. no es fa responsable de l’ús indegut de la web i dels seus continguts per part dels usuaris. L’usuari serà l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per l’ús inadequat de la web, dels seus serveis o dels seus continguts, i PLA DE MARTÍS EQUIPAMENTS, S.L. queda exempta de qualsevol responsabilitat. L’usuari és l’únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per tercers, tant en contra de l’usuari com en contra de PLA DE MARTÍS EQUIPAMENTS, S.L.., basada en l’ús inadequat de la web, dels seus serveis o dels seus continguts per part de l’usuari. L’usuari, doncs, haurà d’assumir totes les despeses, els costos i les indemnitzacions que siguin irrogats a PLA DE MARTÍS EQUIPAMENTS, S.L. amb motiu d’aquestes reclamacions o accions legals.

PLA DE MARTÍS EQUIPAMENTS, S.L. no garanteix de cap manera les condicions ni la prestació correcta dels productes o serveis oferts als usuaris per tercers aliens a PLA DE MARTÍS EQUIPAMENTS, S.L. a través de la web. Així mateix, PLA DE MARTÍS EQUIPAMENTS, S.L. no es responsabilitza del compliment per part d’aquests tercers de la normativa vigent.

PLA DE MARTÍS EQUIPAMENTS, S.L. no serà responsable de qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació facilitada per aquesta web que provingui de fonts alienes a PLA DE MARTÍS EQUIPAMENTS, S.L.

Procediment en cas de realització d’activitats de caràcter il·lícit

En el cas que PLA DE MARTÍS EQUIPAMENTS, S.L. tingui coneixement que l’usuari realitza, a través dels serveis facilitats per aquesta web, activitats que eventualment podrien atemptar contra drets de tercers o que són constitutives d’actes il·lícits, PLA DE MARTÍS EQUIPAMENTS, S.L. podrà prendre totes les mesures que siguin necessàries per evitar la continuació d’aquestes activitats, i es reserva el dret d’iniciar les accions legals oportunes.

Publicacions oficials

La informació administrativa facilitada a través d’Internet no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment en els diaris oficials de les administracions públiques.

La informació disponible en aquesta web ha de ser entesa com una guia sense propòsit de validesa legal. En el cas que es produeixi qualsevol discrepància entre la versió de documents i la informació obtinguda en aquesta web i la versió considerada oficial, la versió oficial de les administracions és l’única vàlida legalment.

Legislació aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions d’ús es regiran i s’interpretaran per la legislació espanyola i autonòmica vigent en l’àmbit d’aplicació dels serveis oferts en aquesta web per PLA DE MARTÍS EQUIPAMENTS, S.L.

En el cas que es produeixi qualsevol tipus d’incompliment, discrepància o diferència entre PLA DE MARTÍS EQUIPAMENTS, S.L. i l’usuari respecte a la interpretació, el contingut o l’execució de les presents condicions d’ús, PLA DE MARTÍS EQUIPAMENTS, S.L. i l’usuari se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals estatals competents en cada cas.